DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

Prezentare generală

 

CENTRUL DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 este o instituție de interes public, aflat în subordinea Direc?iei de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului sector 4, cu rol în aplicarea politicilor de asistență specială a persoanelor cu dizabilități care acordă sprijin și asistență de specialitate, în regim rezidențial, în scopul depășirii situației de dificultate în care se găsesc și a integrării sociale.

Misiunea CENTRULUI DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 este aceea de a îmbunătă?i via?a beneficiarilor no?trii, de a le asigura un mediu prietenos ?i stabil, care sa le permită valorificarea potențialului și abilităților de care dispun.

Pornim de la convingerea că fiecare persoană, indiferent de situa?ia materială, pozi?ia socială sau starea de sănătate are dreptul la o via?ă demnă ?i decentă.

            Principiile  care  stau  la  baza  organizării și funcționării activității centrului, ca formă de acțiune a centrului pentru ajutorarea persoanelor instituționalizate, sunt urmatoarele:

 1. Respectarea  drepturilor  și  a  libertăților fundamentale ale  omului,
 2. Prevenirea și combaterea discriminării,
 3. Integrarea social㠖 măsurile de asistență socială trebuie alese astfel încât finalitatea acestora să fie integrarea beneficiarilor în centru și în comunitate,
 4. Solidaritatea social㠖 solidaritatea cu cei în dificultate și solidaritatea socială ca formă de acțiune a centrului pentru ajutorarea persoanelor instituționalizate
 5. Respectul față de persoana cu dizabilități instituționalizată -  respectarea confidențialității și a dorinței beneficiarilor,
 6. Transparența – instituția  asigură toate informațiile cu privire la beneficiari, servicii și utilizarea fondurilor publice,
 7. Prevenția – situațile de criză pot fi evitate prin găsirea modalităților de prevenire a marginalizării,
 8. Accesibilitatea serviciilor de asistență social㠖  servicii sociale acordate trebuie să fie cât mai aproape de beneficiar, cât mai usor de accesat, fără formalitați complicate, cu consilierea și asistarea persoanei instituționalizate pănă la integrarea acesteia în comunitate,
 9. Determinarea nevoilor de asistență  social㠖 determinarea nevoilor reale ale persoanei instituționalizate și nu doar estimarea nevoilor lor ci și  dezvoltarea serviciilor în funcție de nevoile persoanelor cu handicap,
 10. Sprijinul personalizat și evaluarea permanentă a evoluției beneficiarilor – întocmirea  planurilor personalizate de intervenție și ajustarea acestora în baza  evalării permanente pentru obținerea eficienței maxime în privința integrării sociale,
 11. Abordarea integrată,
 12. Abordarea prioritară a familiei– nu izolarea persoanelor cu handicap față de contextual familial și al resurselor acesteia,
 13. Responsabilizarea acordării serviciilor, prin acordarea unor servicii sociale conform standardelor minime de calitate,
 14. Implicarea/participarea activă a beneficiarului la realizarea măsurilor pentru integrarea sa socială, alegerea masurilor active de asistență socială care să-l determine pe beneficiar să acționeze activ, nu să aștepte sa fie integrat, ne dorim coopaticipare,
 15. Asistentă alternativă, diversificarea programelor de recuperare ce dau posibilitatea de a alege, de a opta pentru tipul de asistență sau serviciu care corespunde nevoilor personale sau care este considerat mai eficient,
 16. Participativitatea și parteneriatul cu societatea civilă, participarea cetățenilor și a societății civile la serviciile oferite beneficiarilor de centru,
 17. Formarea continua a specialștilor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1.

 

            Obiectivele activității specifice CENTRULUI DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1   urmăresc :

1.   Asigurarea și garantarea unui standard de viață care să corespundă nevoilor  individuale ale  fiecarui beneficiar,

2.   Prevenirea degradării și intreținerea psiho-medicală și fizică a beneficiarilor,

3.   Limitarea  pe  cât  posibil  a  dizabilităților  fizice, psihice  și  senzoriale  ale  persoanelor  adulte ,

4.   Îngrijirea personală ?i supravegherea permanentă a reziden?ilor,

5.   Elaborarea programelor individuale ?i de grup, adaptate afec?iunii fiecărei persoane,

6.   Integrarea/reintegrarea socială a asistaților în instituție și în comunitatea locală,

7.   Satisfacerea diverselor nevoi ale persoanelor beneficiare, prevenirea, limitarea, înlăturarea unor evenimente considerate drept “riscuri sociale”,

8.   Prevenirea și diminuarea simptomelor sindromului de instituționalizare prin crearea atmosferei familiale în unitate pentru asigurarea protecției socio – afective a asistaților,

9.   Protejarea  demnității  persoanelor  cu  dizabilități,

10.Îmbunătățirea metodelor de management și responsabilitatea competențelor.

 

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Nr.1 sunt bolnavi cronici încadrați în categoria persoanelor cu handicap (grav, accentuat, mediu, ușor), grad de handicap atestat de Comisia de Expertiză a Persoanei cu Handicap din sectorul 4, care au domiciliul legal pe raza sectorului 4.

Majoritatea beneficiarilor sunt persoane vârstnice cu dizabilități care suferă de afecțiuni cronice neuropsihice (demențe sub diverse forme, paralizii post accidente vasculare cerebrale) somatice, cardio-vasculare, respiratorii, digestive, renale, locomotorii etc., sunt influențați de modificări fiziologice și psihologice specifice acestei categorii de persoane ?i prezintă un grad de dependență.

Solicitantii, care doresc găzduirea în centru, trebuie să nu se afle în evidență cu boli transmisibile, să facă dovada că nu au susținători legali sau că ace?tia nu îî pot îngriji, să facă dovada că nu dețin bunuri și alte venituri care să le permită întreținerea cu susținător, să facă dovada că beneficiază sau nu de o pensie din partea statului.  

Persoanele care solicită admiterea în centru sunt evaluate prin realizarea anchetei sociale ale cărei rezultate sunt menționate în dosarul solicitantului. În funcție de rezultatele anchetei sociale, de starea ( fizică și psihică) în care se află individul, relațiile acestuia cu familia de proveniență și de actele persoanei care dorește instituționalizarea se va decide dacă persoana va fi sau nu instituționalizată, conform unor criterii specifice de eligibilitate.

Manualul de proceduri descrie metodologia de admitere si intervenție pentru persoanele beneficiare de servicii din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Nr.1.

Admiterea în CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 1 se face în limita locurilor disponibile și pe baza unui dosar, ce trebuie să cuprindă cel pu?in următoarele acte:

1.               Cerere personală sau din partea aparținătorilor ( părinți, copii, curatori),

2.     Recomandare medicală eliberată de medicul de familie pentru bolnavii somatici și de medicul specialist psihiatru pentru bolnavii psihici; (certificate medical tip A5 timbrat),

3.     Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap sector 4,

4.               Analize medicale :  

 a) radioscopie pulmonară (MRF)

 b) examen de laborator (coproculturi, coprobacteriologic)

 c) examen sânge – V.D.R.L.

 d) examen psihiatric – dacă este cazul

 e) test HIV

 f) adeverință medicală care să precizeze că nu suferă de boli transmisibile,

5.     Copie acte identitate (certificate de naștere, buletin identitate, certificate de căsătorie, certificate de deces pentru persoanele văduve),

6.     Cupon de pensie sau ajutor special, iar în cazul în care cuantumul pensiei este mai mic decât costul contribuției de întreținere – alte acte de venituri ale persoanei ce urmează a fi internată din care să rezulte veniturile lunare sau veniturile susținătorilor legali obligați la contribuție (soț/soție, copii, părinți) care trebuie să prezinte dovezi de venituri și declarații notificate pe propria răspundere din care să rezulte numărul persoanelor aflate în întreținere,

7.     Declarație pe proprie răspundere că nu are întreținători legali. În cazul în care are întreținători legali ( părinți, copii, soț/soție) aceștia trebuie să dea fiecare în parte declarații notariale care să justifice motivele pentru care nu-și pot îngriji părintele, copilul, soțul/soția și să prezinte acte medicale, dacă sunt bolnavi,

8.     Situația locativă 

- copie contract casă proprietate personal

- copie contract vânzare-cumpărare

- copie act donație

- copie act donație; 

9.               Act de stare materială de la Administrația financiară teritorială.

 

SERVICII OFERITE

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 oferă persoanelor beneficiare următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament, asistență medicală curentă și de specialitate, îngrijire și supraveghere permanentă, asistență psihologică, activități de recuperare, activități de recreative și de socializare, cultural - educative, atât în incinta centrului cât și în comunitate; asistență socială beneficiarilor și susținătorilor lor legali.

Activitatea Centrului de Îngrijire și Asistență se bazează pe respectarea legislației în vigoare, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce revin personalului angajat, asigurând beneficiarilor condiții cât mai bune de viață, acordând o atenție deosebită nevoilor fiecărui beneficiar: curățenie, liniște, hrană, ținută vestimentară, tratament medicamentos potrivit stării lor de sănătate.

La admitere, CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 se încheie cu fiecare beneficiar un „Contract de servicii” care stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părții contractante, precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura.

SERVICIILE PE CARE LE OFERIM ÎNSEAMNĂ:

Găzduire pe perioadă nedeteminată

•          Găzduirea permanentă

•          Asigurarea bunurilor de natură obiectivelor de inventar: lenjerie și accesorii de pat, noptieră, dulap, masa, scaune, coșuri de gunoi, televizor, frigider.

Îngrijire personală și supraveghere permanentă

•          Igiena și supravegherea beneficiarilor,

•          Pregătirea patului, a sălii de baie,

•          Activitatea de îngrijire corporală, toaleta, dus, baie,

•          Măsuri de prevenirea a escarelor,

•          Igienizarea și intreținerea camerelor de locuit,

•          Igienizarea și intreținerea spațiilor de activități.

Hrană

•          Hrana se asigură în limita alocației zilnice de hrana și a meniului stabilit,

•          Masa se servește la ore fixe, de 3 ori pe zi,  plus 2 suplimente; se ține cont de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele alimentare ( în limitele posibilităților),

•          Servirea mesei se face în sala de mese iar în cazul persoanelor dependente acestea sunt ajutate să mănânce, să bea în cameră.

Asistență medicală și supravegherea stării de sănătate

•          Asistența medicală curativă și de urgență prin adoptarea unui plan terapeutic pentru fiecare beneficiar,

•          Supravegherea stării de sănătate generală a asistaților,

•          Indicarea nevoilor de tratament și a posibilităților de tratament,

•          Asigurarea medicației specifice,

•          Prevenirea și depistarea bolilor infectioase prin vaccinari preventive, controale medicale periodice,

•          Atunci când problematica medicală depășește posibilitățile centrului, beneficiarii sunt direc?ionați către alte spitale de specialitate din Bucure?ti,

•          Îndrumare, sprijin și consiliere pentru menținerea și imbunătățirea stării de sănătate.

Asistență psihologică

•          Identificarea nevoilor - Plan de intervenție individualizat,

•          Folosirea  mecanismelor psihologice  necesare imbunătățirii sau menținerii stării de sănătate mintală, stării de confort psihic, al relaționării cu mediul, cu ceilalți asistați și cu familia,

•          Investigații clinice  la patul asistatului,

•          Psihoterapie individuală sau de grup,

•          Discuțiile concrete cu pacientul, cu beneficiarul și familia,

•          Realizarea unui mediu propice de terapie de grup și obținerea de influențe pozitive ale grupului,

•          Mediere, consiliere și intervenție în situații de criză.

Recuperare

•          Terapii medicale,

•          Terapie prin masaj - masajul realizat aduce beneficii importante recuperării statusului motor al beneficiarilor,

•          Terapie de dezvoltare a autonomiei personale: educație perceptivă (perceperea timpului, stimularea perceptiei auditive, tactile, perceptia distantei, etc), igiena personală, autogospodărire,

•          Terapie ocupatională (activități de croșetat, tricotat, computer, grădinărit, diverse activități gospodărești, activități cu voluntarii),

•          Servicii de readaptare și socializare.

Asistență socială

•          Pregătirea persoanei cu dizabilități, determinarea locului în cămin,

•          Cunoașterea istoriei beneficiarului, cunoașterea legăturii familiale,

•          Adaptarea soluției la necesitățile beneficiarului,

•          Intermedierea relației între persoana vârstnică, personal și conducere,

•          Intermedierea cu familia și anturajul, utilizarea posibilităților oferite de obiceiuri de viață, educație, etc.,

•          Modalități de prevenire a marginalizării sociale,

•          Apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor persoanelor asistate,

•          Mediere, consiliere și intervenție.

Socializarea și petrecerea timpului liber

Satisfacerea nevoilor majore – de protecție efectivă: de a fi util, de activitate, de recunoaștere socială, de manifestare a experienței și autorității, de a interacționa și a stabili relații sociale, de a nu fi judecat, de protecție socială, de a păstra unele secrete pentru sine prin:

•          Atragerea persoanelor asistate în activități culturale; accesul la bibliotecă, jocuri de societate: sah, remi, table, cărți ,

•          Vizionarea programelor de televiziune, radio, accesul la presa, participarea la spectacole organizate în incinta centrului, la teatru, vizitarea unor muzee, instituții publice,

•          Excursii la mănăstiri, tratament balnear( în limita posibilităților),

•          Activități individuale,

•          Activități de grup.

•                  Serviciul medical este asigurat de medic, asistent medical sef, asistente medicale, infirmiere.

•                  Serviciul evaluare/primire – evaluare/ieșire este asigurat de medic, psiholog, asistent social, asistent medical și infirmieră de tură.

•                  Serviciul recuperare este asigurat de medic, asistent medical, psiholog.

•                  Serviciul consiliere – asistență socială este asigurat de către asistentul social în colaborare cu psihologul centrului.

•                  Serviciul terapie ocupațională, ergoterapie și socializare este asigurat de psiholog, asistentul social, asistentul medical, infirmiere și personalul  de servire.

Asistența spirituală  religioasă

            Consiliere spirituală, activități religioase prin susținerea de slujbe, împărtașanie, spovedanie la patul beneficiarului sau în biserica aflată în curtea instituției. Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să participe la activități religioase. Biserica din incinta centrului este un loc de liniște și reculegere.

 

În cadrul CENTRUL DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 se realizează o evaluare complexă și o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire de personalul de specialitate.

Evaluarea inițială/periodică se efectuează de către o echipă de multidisciplinară din cadrul centrului din care fac parte medicul curant/medicul specialist, psihologul și asistentul social.

Evaluarea beneficiarilor se face în mod individual, personalizat, fiecare beneficiar având stabilit un anumit program de îngrijire, recuperare și asistență în funcție de individualitatea fiecăruia și de nevoile pe care le are.

Evaluarea va avea în vedere gradul de handicap, codul handicapului si programul individual de recuperare recomandate de către Comisia de evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap.

            În baza evaluării inițiale efectuată de echipa pluridisciplinară (medic, asistent medical, psiholog, asistent social) se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor – servicii ce vor fi incluse in „Planul individualizat de intervenție”.

            Planul Individualizat de Intervenție include: Programul individualizat de îngrijire, Programul individualizat de recuperare, Programul individualizat de integrare/reintegrare socială și Planul individualizat de ieșire.Programele sunt reevaluate și în funcție de progresul sau regresul pe care îl realizează beneficiarul se reface Planul individualizat de interventie.

            Reevaluarea beneficiarilor se efectuează la o perioada de 12 luni, sau mai devreme, atunci când se sesizează apariția unor modificări semnificative în ceea ce privește starea psiho-socio-medicala a acestora și la ieșirea beneficiarului din instituție.

 Datele privind evoluția rezidenților sunt centralizate la dosarul personal iar dacă instituția are nevoie de noi date se face apel la familia de proveniență sau la instituțiile în care a fost internat anterior.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 dispune de o procedură privind ieșirea beneficiarului din Centrul Rezidențial care stabilește condițiile în care se va efectua ieșirea (transferul la o altă unitate de asistență socială, reintegrare familială, trai independent în comunitate etc., sau prin deces). Centrul externează beneficiarii doar în urma unor condiții pe care beneficiarul trebuie să le îndeplinescă. Planul de ieșire ține cont de starea în care se află beneficiarul la intrarea în cadrul centrului și este realizat împreună cu familia beneficiarului, iar atunci când acesta nu are familie se realizează cu reprezentanții instituției unde este transferat beneficiarul.

Înainte de externare pacienții sunt supuși unei evaluări complete a stării de sanatate fizică și psihică, rezultatele acestei evaluări vor determina sau nu externarea pacientului.

La ieșire se va întocmi pentru fiecare beneficiar, un Plan de ieșire în care se precizează: data ieșirii; motivele; locația în care se mută beneficiarul ( altă unitate de asistență socială, locuință proprie, etc..); persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 asigură Integrarea și reintegrare socială a beneficiarilor prin:

•          desfășurarea activitătilor de încurajare și sprijin a relației cu familia și comunitatea locală; consiliere juridică; asistență socială; asistență religioasă, socializare ;

•          beneficiarii centrului au acces la educație pentru sănătate .

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 asigură protecție împotriva abuzurilor și neglijării - Beneficiarii sunt protejați (prin proceduri specifice) împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar- material), neglijării, disciminării, a tratamentului degradant sau inuman.

•Informațiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător, persoanele instituționalizate în centru având asigurată confidențialitatea datelor, aspect prevazut și în Regulamentul de Organizare Internă.

•Viața pe care beneficiarii o au în cadrul instituției noastre le permite o automonie personală destul de largă. Astfel, persoanele internate sunt informate cu privire la activitățile pe care le pot desfășura în cadrul centrului și au dreptul să aducă cu ele anumite valori pe care le vor administra așa cum doresc. 

•Se urmărește crearea și menținerea unei atmosfere de tip familial în instituție care să asigure, între anumite limite, o libertate a beneficiarilor în cadrul centrului și chiar al comunității locale în funcție de caracteristicile particulare ale acestora.

•Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire și Asistență nr.1 precizează clar drepturile beneficiarilor acestei instituții. Centrul face cunoscute drepturile persoanelor instituționalizate atât personalului cât și fiecărui beneficiar i se prezintă drepturile și obligațiile pe care le are în această instituție.

• Dacă există unele reclamații din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute în „Registrul pentru reclamații” în care  sunt stabilite clar procedurile de reclamare cu privire la activitățile și serviciile oferite de acest centru.

 

 

CENTRUL DE INGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ NR. 1 încurajează beneficiarii să sesizeze anumite nereguli ale personalului asupra căruia se iau măsuri prompte. Toate reclamațiile urmăresc anumite etape care sunt explicate de către persoanele răspunzătoare beneficiarilor și familiilor acestora.

 

 

Asistență socio-psihologică: psihologul are rol de confident și îndrumător direct, în corectarea sau restabilirea sănătății socio – psihice a beneficiarior. Psihologul efectuează cercetări asupra comportamentelor individuale și colective și aplică cunoștințele la adaptarea beneficiarilor pe plan social;

Servicii de asistență sociala: oferă consiliere în vederea depășirii dificultăților personale sau sociale și propune măsuri de ajutorare. De asemenea se oferă consultații privind drepturile și obligatiile beneficiailor

Asistența medicala: centrul a asigură necesarul de medicamente pentru nevoile beneficiarilor și are ca angajați o asistenta medical șefă, și un număr de 17 asistenți medicali, 1 maseur.

Serviciile de recuperare și reintegrare socială din unitatea noastră oferă  :

Readaptarea specializată( medicală, socială și psihologică)

Adaptarea și învățarea folosirii protezelor

Terapia recreativă

Psihoterapie și ergoterapie

Masaj

Terapie psiho-motrică și de abilitare manuală

Psihoterapie suportivă

Psihoterapie de relaxare

Terapie cognitive comportamentală

Socioterapie: activități de socializare, activități de petrecere a timpului liber, activită?i culturale.

Terapii combinate: terapie familială, terapie de dezvoltare a autonomiei personal( prin: educație perceptive, igienă personal, autogospodărire, autoservire, etc) terapie prin dezvoltarea capacităților de învățare( prin stimularea memoriei, atenției, a creativității, a imaginației, prin reprezentări, etc.) sau terapie ocupațională.

 

- Hotărârea privind aprobarea metodologiei de adminitere/găzduire în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență nr.1 - descarcă

- Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități - descarcă