• Ajutor social

            Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

            Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

         

  Nivelul venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură (142 lei);

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane (255 lei);

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane (357 lei);

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane (442 lei);

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane (527 lei);

f)câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi (37 lei).


            Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.

         Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

           Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

         Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de External link opens in new tab or windowcerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.

 

             Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

         Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

      Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

         Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.

          Neîndeplinirea obligaţiilor de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.

        Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, prin decizie a directorului și se efectuează lunar, pe bază de mandat poștal, în cont curent personal sau în cont de card, în funcție de opțiunea beneficiarului.

         Efectuarea obligaţiilor de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare.


            Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu au fost îndeplinite;

c) în cazul în care, se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

d) în cazul în care pe parcursul acordării dreptului la ajutorul social beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate;

f) în cazul în care, după verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse şi acestea nu au fost declarate de titular, se dispune încetarea dreptului la ajutor social.

 

  • Ajutoare de urgență

       Scopul acordării acestor ajutoare este de a depăşi situaţiile de dificultate care pot duce la marginalizare şi excludere socială.

           

Condiţiile de acordare a ajutoarelor de urgenţă stabilite de prezenta hotărâre sunt:

a) să nu fi fost generat cu rea voinţă de către familia/persoana singură în cauză;

b) să îi pună în pericol existenţa imediată;

c) să nu existe alte posibilităţi de sprijin din partea familiei extinse sau acestea sa fi fost epuizate;


Ajutoarele de urgenţă sunt acordate cu titlul de prestaţie financiară în următoarele situaţii pentru:

a) familiile sau persoanele care se confruntă cu riscul evacuării din locuinţă şi/sau pierderea acesteia datorită restanţelor acumulate la plata cotelor de întreţinere sau a unor utilităti;

b) familiile sau persoanele singure în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de starea gravă de sănătate;

c) pentru intervenţii chirurgicale de strictă necesitate, dovedite medical;

d) ajutor de urgenţă acordat pentru plata cheltuielilor de închiriere a unor spaţii de locuit, familiilor sau persoanelor singure care au fost evacuate şi au pierdut locuinţa în urma retrocedării.

e) ajutor de urgenţă acordat pentru plata chiriei persoanelor fără adăpost, în scopul reintegrării sociale;

f) ajutor de deces acordat familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulerioare, sau cu venituri mici;

g) beneficiază de ajutor de înmormantare în cuantum de 50 % din ajutorul de deces acordat conform legislaței în vigoare, în situația în care acesta nu realizează venituri sub salariu minim în plată pe membru de familie, excluzând categoriile de beneficiari conform prevederilor art. 129 din Legea  nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare.


Date de contact:

E-mail: ajutoaresociale@dgaspc4.ro

Tel: 0372.715.100; 0372.715.101