Centrul de Plasament “Robin Hood” este un serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului, care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea pe o perioada nedeterminata a accesului copiilor / tinerilor la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea integrării / reintegrării familiale și / sau socio-profesionale.

   Centrul de Plasament “Robin Hood” este organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, în regim de component funcțional al acesteia, fără personalitate juridică.

   Centrul aplică standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidențial pentru protecția copilului  conform Ordinului  nr. 25/2019.

   Deschiderea oficială a centrului a avut loc în luna Noiembrie 2000, prin Hotărârea  Consiliului Local al sectorului 4.

   Capacitatea centrului este de 60 de locuri.


I.    Legislația de referință în baza căreia funcționează centrul:

-       Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;

-       Ordinul 25/2019 privind Standardele minime obligatorii privind centrul de tip rezidențial;

-       Hotărârea HCL nr. 39/26.10.2000 privind înființarea serviciului - actul de înființare și funcționare;

-       Ordinul nr. 288/2006 privind standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției copilului;

-       Ordinul nr. 286/2006 privind Normele metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție.

 

II. BENEFICIARII

Beneficiarii măsurii de protecție specială  plasament în cadrul centrului sunt:

- copiii separați, temporar sau definitiv de părinții lor ca urmare a stabilirii, în condițiile legii a măsurii de protecție plasament;

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială;

- copiii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați morți sau dispăruți prin hotărâre judecătorească, când nu a putut fi instituită tutela;

- copiii abuzați sau neglijați;

- copiii care, în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija părinților lor din motive neimputabile acestora;

          Intervalul de vârstă al copiilor / tinerilor beneficiari ai serviciilor centrului este  de 9-21 ani

          Măsura de protecție specială plasament pentru aceștia este stabilită / instituită în urma hotărârii emise de către Comisia pentru Protecția Copilului sau a Sentinței Civile emisă de către Instanța Judecătorească.

 

     III. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII DIN CENTRU

   Toate activitățile desfășurate de către personal în cadrul centrului au la bază respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, asistarea acestuia în realizarea și exercitarea drepturilor sale, respectarea demnității copilului, ascultarea opiniilor sale și luarea în considerare a acestora, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

    Se mențin relațiile personale ale copiilor și contactele directe ale acestora cu părinții, familia lărgită, precum și cu alte persoane față de care copiii au dezvoltat legături de atașament sau care sunt importante pentru ei.

     Copiii beneficiază în centru de o îngrijire individualizată și personalizată, asigurându-li-se intervenții profesioniste prin echipa multidisciplinară.

 

       IV. PERIOADA DE GĂZDUIRE A BENEFICIARILOR

      Asigurarea protecției copiilor se face pe o perioada nedeterminata, în funcție de particularitățile fiecărui caz, perioada de instituționalizare urmărindu-se sa fie cât mai scurtă, până la reintegrarea acestora în familia naturală / lărgită și / sau integrarea socio-profesională.

 

        V. PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

      Activitățile desfășurate cu și pentru copiii din centru sunt:

- activități școlare (pregătirea temelor, studiu individual, vizite și legături cu școala, participarea la ședințele cu părinții) ;

- activități de socializare (oferirea de informații despre drepturile copilului, consolidarea abilităților de integrare în societate, participarea la diverse evenimente, vizite, sărbători, aniversări) ;

- activități de dezvoltare de deprinderi de viață independentă (noțiuni de igienă individuală și colectivă, implicarea în activități casnice cotidiene : curățenie, întreținere, gestionarea bunurilor materiale și a banilor de buzunar, orientarea școlară ți profesională) ;

- activități de timp liber (activități artistice sau sportive în centru - atelierul de creație / sala de sport, vizionarea de programe TV – în cadrul clubului, lectură – în cadrul bibliotecii centrului, excursii, tabere).