CENTRUL DE ZI “CASA SPERANŢEI”- un centru destinat copiilor școlari clasele 0 și I-VIII, proveniți din familii aflate în dificultate, cu domiciliul în sectorul 4, un sprijin și o soluție pentru dumneavoastră, atunci când vă confruntați cu următoarele probleme:

- vă aflați temporar într-o situație de dificultate care afectează creșterea, dezvoltarea și educația copilului dumneavoastră;

- copilul dumneavoastră are nevoie de îndrumare școlară, confruntându-se cu situația de risc de abandon sau eșec școlar;

- aveți venituri reduse care generează dificultăți de întreținere și îngrijire adecvată a copilului;

- aveți nevoie de sprijin și consiliere în îndeplinirea obligațiilor și sarcinilor legate de creșterea și educarea copilului;

- copilul dumneavoastră nu are posibilitatea de a își pune în valoare talentele și aptitudinile;

- nu beneficiați de suport pentru supravegherea copilului pe timpul zilei ;

- sunteți în situație de șomaj, divorț, unic susținător al copilului.

 

Centrul de zi oferă o gamă variată de servicii destinate atât copiilor cât și părinților, în cadrul următoarelor module de activitate:


   Modulul de pregătire şcolară care asigură fiecărui copil sprijin școlar și educațional adecvat pentru a avea acces, a se integra şi a frecventa în mod regulat unitatea de învăţământ la care este înscris. Acesta este structurat pe trei activităţi:

- activităţi de consolidare a cunoştinţelor şi îndrumarea studiului individual

- activităţi de recuperare a deficitului informaţional-cognitiv

- activităţi de informare și orientare şcolară şi profesională


   Modulul de consiliere

- urmăreşte consilierea psihologică, socială, educativă, școlară, juridică a beneficiarilor, atât individual cât și prin programul ”Școala părinților” program susținut lunar de către specialiștii centrului de zi și colaboratorii acestuia.


   Modulul instructiv-educativ

- cuprinde activități de exprimare și valorificare a aptitudinilor şi intereselor copiilor în cadrul unor cercuri și ateliere : dans, muzică, arte plastice, teatru, educație ecologică și cunoaștere.


   Modulul recreativ / petrecerea timpului liber,  planificarea activităților recreative realizându-se  pentru fiecare grupă de copii, conform vârstei și nevoilor identificate:

- cuprinde activităţi ludice, de socializare, sportive, excursii, serbări, sărbătorirea onomasticelor şi a zilelor de naştere.


Modulul îngrijire/sănătate

- centrul de zi asigură copiilor o masă caldă pe zi și o gustare.

prin intermediul cabinetului medical se oferă asistență medicală pe parcursul zilei, monitorizarea stării de sănătate a copiilor și educație sanitară.

             

   Prin serviciile oferite de către centru, copiii nu numai că vor învăţa să-şi petreacă util şi plăcut timpul liber dar vor recupera şi rămânerile în urmă la învăţătură sau îşi vor aprofunda cunoştinţele, îşi vor descoperi şi cultiva talentele şi abilităţile. Toate acestea vor avea efecte pozitive asupra formării lor, sporindu-le șansele de integrare socială și profesională.

   Centrul de Zi ,,Casa Speranţei”  dispune de baza materială  și spații adecvate desfășurării activităţilor  zilnice de tip after-school , specifice cu copii şi părinţii : 4 săli de clasă, sală activităţi de grup, club, atelier pictură, bibliotecă, dormitor, cabinet psihologic, grupuri sanitare.

   Prin activitățile desfășurate se urmărește colaborarea  și parteneriatul activ  între personalul de specialitate al centrului, copii și părinți. Periodic sunt organizate  întâlniri comune părinți /copii/personal de discutare și aplicare a Planului Personalizat de Intervenție al copilului conform nevoilor identificate.

 

Procedura de înscriere :

    Beneficiarii se pot adresa acestui serviciu în mod direct pe bază de cerere (formular anexat) din partea familiei/reprezentantului legal al copilului sau indirect prin referire din partea autorităţilor administraţiei locale, organismelor private autorizate şi altor instituţii relevante. Solicitanţii sunt informaţi înainte de depunerea cererii de înscriere, asupra procedurii de admitere, modului de organizare şi funcţionare al centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

 

Cererile de înscriere vor fi însoţite de toate actele necesare instrumentării dosarului copilului:

- acte identitate copil;

- adeverinţă şcolară copil;

- caracterizare psiho-pedagogică cu ştampila unităţii de învăţământ;

- dovadă de spaţiu locativ (contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, declaraţie pe proprie răspundere că locuiesc la acea adresa);

- acte identitate părinţi/ alţi membri ai familiei care locuiesc împreună cu copilul;

- adeverinţă medicală copil;

- adeverinţe venit / dovadă de la circa financiară cu veniturile realizate de părinţi/ membrii familiei care locuiesc împreună cu copilul;

- copie talon pensie/ indemnizaţii;

- copie hotărârea de divorţ/ încredinţare minor, dacă este cazul.

 

   La admiterea copilului în Centrul de Zi “Casa Speranţei” se încheie un Contract de furnizare de servicii sociale cu părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului (document anexat pentru informare).

   Serviciile oferite de Centrul de Zi „Casa Speranţei” sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

   Serviciul social Centrul de Zi „Casa Speranţei” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică:

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990

Legea nr. 292 /2011, legea asistenţei sociale, cu modificările ulterioare

Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 27 / 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 

Programul centrului de zi :

                8:00 –17: 00 de Luni – Vineri

Programul de vizitare al centrului, pentru informarea eventualilor beneficiari :

      În fiecare joi între orele 10:00-12:00Secțiune de fișiere

Cerere de înscriere
Contract
"Zori de zi" Revista Casa Sperantei aprilie 2021
"Zori de zi" Revista Casa Sperantei decembrie 2021
revista ian 2023.pdf