Serviciul Management de Caz copil a fost înfiinţat cu scopul unei mai eficiente distribuiri a resurselor umane în condiţiile păstrării intacte a condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor avute anterior de 3 servicii. În plus, prin această schimbare se facilitează accesul managerilor de caz la baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informaţional System), utilizarea cu prioritate de către aceştia a informaţiilor cu privire la serviciile existente la nivel local pentru rezolvarea promptă a problemelor beneficiarilor. Totodată este sprijinită monitorizarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor despre copil şi familie deţinute la nivelul managementului de caz. Implementarea mai eficientă a managementului de caz se va realiza cu siguranţă prin crearea unei baze de date unitare cu privire la copii şi la familiile acestora.

Domeniu de competenţă:

· evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal, precum şi a persoanei adulte aflate în dificultate (persoane adulte/persoane vârstnice/ persoane cu handicap), care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;

·  întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor;

·  alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;

·  implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal şi a persoanei adulte aflată în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

·  controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, după caz, precum şi asupra serviciilor şi intervenţiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;

·  verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;

·  asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.

·  centralizează şi sintetizează informaţiile primite, specifice domeniului de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4;

·  colectează, centralizează, sintetizează şi monitorizează date referitoare la copiii:

·         cu dizabilităţi, încadraţi într-un grad de handicap şi pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare şcolară;

·         aflaţi în centrele pentru copii cu nevoi speciale;

·         aflaţi în centrele de plasament, centrele de zi de pe raza sectorului 4;

·         aflaţi în cadrul organismelor private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului de pe raza sectorului 4;

·         aflaţi în dificultate ai căror părinţi domiciliază pe raza sectorului 4;

·         cei pentru care Direcţia Protecţia Copilului furnizează servicii.

·  colectează, centralizează, sintetizează şi monitorizează date referitoare la adulţi:

·         cu dizabilităţi, încadraţi într-un grad de handicap;

·         persoane singure;

·         persoane vârstnice;

·         persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate;

·         persoane vârstnice instituţionalizate.

·  sintetizează din baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informaţional System), existentă la nivel naţional, informaţiile cu privire la copiii ce beneficiază de servicii oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4;

·  creează şi actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele specializate în asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4;

·  întocmeşte şi actualizează evidenţa specialiştilor de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4, care acordă servicii de specialitate, ori de câte ori apar modificări în structura de personal;

·  colaborează permanent cu departamentele de monitorizare/statistică  de la nivelul instituţiilor locale şi centrale comunicându-le datele solicitate;

·  efectuează permanent investigaţii la cererea celorlaltor direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului precum şi a altor instituţii abilitate şi organisme private autorizate care desfaşoară activităţi  în domeniul protecţiei copilului, colaborând în vederea îndeplinirii atribuţiilor potrivit legii;

·  monitorizează zilnic dispoziţiile pentru managerii de caz;

·  comunică lunar Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti si colegilor din cadrul Directiei Administrativ-Economic situaţia privind copiii aflaţi în centrele de plasament de pe raza sectorului 4;

- înaintează ?i prezintă cazuri către Secretariatul Comisiei de Selec?ie a Beneficiarilor Presta?iilor Financiare Excep?ionale în vederea acordării de presta?ii financiare excep?ionale, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.115/2015.

 

Categorii de beneficiari:

·         copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială;

·         tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

·         familia/familia extinsă/familia substitutivă;

·         persoane adulte aflate în dificultate (persoane cu handicap/persoane vârstnice/persoane fără adăpost)

·         copiii ?i familii aflate în dificultate.

Servicii oferite:

·         Informare  şi  îndrumare;

·         Asistenţă de specialitate şi suport;

·         Consiliere socială;

·         Mediere de conflict şi negociere;

·         Evaluare socio-familială;

·       Reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 4/instanţă/Comisie de Selecție a Beneficiarilor Presta?iilor Financiare Excep?ionale;

·         raport lunar cu privire la situaţia la zi a copiilor pentru care s-a luat măsura plasamentului de urgenţă, a plasamentului sau a încredinţării în vederea adopţiei la o familie/persoană (rude grd.IV, asistenţi maternali profesionişti, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană), s-a instituit tutela la o familie/persoană (rude grd.IV, familie/persoană adoptatoare, altă familie/persoană) şi care au dreptul la plata alocaţiei de întreţinere, transmis către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;

·         raport lunar cu privire la alocaţia de stat pentru copiii din serviciile rezidenţiale, transmis către  Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;

·         raport  trimestrial privind situaţia minorilor asistaţi în unităţi de ocrotire socială fără carte de identitate, minori neînregistraţi la starea civilă şi persoane majore neînregistrate în evidenţa populaţiei transmis către Serviciul Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor sector 4;

·         raport trimestrial cu privire la stadiul măsurilor întreprinse de DGASPC sector 64în ceea ce priveşte asistarea victimelor traficului de persoane, a prevenirii şi/sau combaterii acestui fenomen;

·         statistici specifice activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4

Legislaţie:

·         Legea nr. 272/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulului

·        Legea 273 / 2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind regimul juridic al adopției

·        Hotărârea nr.502 / 2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția copilului

·        Hotărârea nr.797 / 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurilor orientative de personal

·         Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;

·         Legea 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

·         Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

·       HOTĂRÂRE  Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

·         Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

·         Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;

·         Legea 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;;

·         H.G .268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;

·           ORDIN   Nr. 2126 din  5 noiembrie 2014
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

·         Ordonanţa Guvernamentală nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002;

·         Legea nr. 188/1999 – republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

·         Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilui public.

Date de contact:

Adresa: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti
Tel:  021.9441;
Fax: 0372713885
Staţia Aparatorii Patriei Linii: 125,202, Statia de metrou Aparatorii Patriei

E-mail: rezidential@dgaspc4.ro

Site: External link opens in new tab or windowww.dgaspc4.ro