INFORMARE

 

PENTRU CA PLATA AFERENTĂ CERERILOR DE DECONT CARBURANT ȘI DECONT ABONAMENT METROU 

SĂ SE POATĂ FACE LA TIMP ESTE NECESAR CA ACESTEA SĂ FIE DEPUSE PANA LA DATA DE 27 (INCLUSIV) ALE FIECĂREI LUNI.

IN CAZ CONTRAR ACESTEA VOR FI PRELUCRATE IN LUNA URMATOARE.


   În vederea obţinerii drepturilor conferite de legislaţia în vigoare vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni care sunt destinate pentru a facilita activităţile de lucru cu publicul. În funcţie de gradul de handicap şi de specificul situaţiei în care vă aflaţi, fie ca persoană cu handicap fie ca asistent personal sau însoţitor/curator/tutore/reprezentant legal, este necesar să efectuaţi anumite demersuri, care vor fi detaliate mai jos.
   Punerea în plată a drepturilor dumneavoastră se face din oficiu, conform Certificatului de incadrare emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sector 4/ Comisia pentru Protectia Copilului.In cazul in care nu doriti sa beneficiati de plata prestatiilor sociale  trebuie sa depuneti o cerere-tip


   De asemenea, trebuie să cunoaşteţi că drepturile conferite de legislaţie se acordă doar pentru perioada de valabilitate a certificatului de handicap-valabilitaea certificatului este înscrisă pe fiecare dintre acestea şi poate fi 6 luni, 12 luni, 24 luni sau permanent.
   Plata drepturilor băneşti se va efectua începând cu luna următoare emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap şi se va realiza în mod automat pe perioada de valabilitate a certificatului.
   Nu puteţi beneficia de drepturile legale fără a dispune de un act de identitate valabil care să dovedească domiciliul ori reşedinţa dumneavoastră în sectorul 4.
   Orice modificare intervenită în situaţia medicală, familială, socială sau de altă natură a persoanei cu handicap trebuie anunţată instituţiei noastre, conform legislaţiei în vigoare, pentru a evita eventuale penalizări, în maxim 48 de ore de la luarea la cunoştinţă.
În cazul în care persoana cu handicap beneficiază de servicii în sistem rezidenţial public, plata drepturilor băneşti va fi suspendată, conform legislaţiei în vigoare, iar în cazul în care internarea nu a fost anunţată sumele încasate necuvenit constituie debite şi se vor recupera ca atare.
Solicitaţi numărul de înregistrare pentru formularele sau solicitările depuse şi păstraţi pentru eventuale reclamaţii.
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap reprezintă biroul tehnic de acordare a drepturilor şi facilităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru un număr de aproximativ 8500 de beneficiari , persoane cu dizabilităţi, adulţi şi copii.
Drepturile şi facilităţile acordate în cadrul acestui serviciu se compun din prestaţii sociale, gratuitate transport şi plata dobanzilor la creditele contractate de persoanele cu dizabilităţi, conform legislaţiei.

 

Lista şi cuantumul lunar al acestora este după cum urmează:

A.

Prestaţii Sociale

Grad / tip prestaţie

Indemnizaţie insoţitor echivalentă (opțional)

Indemnizaţie grad

(adulţi)

Buget personal

 complementar (adulți)

Prestație socială copii

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu asistent personal

1348

350

150

300

Grav fără asistent personal

-

350

150

300

Accentuat

-

265

110

175

Mediu

-

-

60

60

B.

Gratuitate transport

Grad / tip facilitate

Metrorex - decont abonament lunar (după caz)

S.T.B.

Interurban

-lei-

-tip-

-tip-

Grav cu asistent personal angajat

70 x 2

legitimație x 2

bilete

Grav cu indemnizaţie de însoţitor opţională şi

indemnizaţie de însoţitor nevăzător

70 x 2

legitimație

bilete

Grav fără asistent personal

70

legitimație

bilete

Accentuat

70

legitimație

bilete

Mediu

-

-

-


       Legislaţia specifică utilizată, respectată şi aplicată în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din:
1.Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.HG 268/2007 pentru stabilirea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată.
3.Ordinul 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentu persoanele cu handicap şi modelul acesteia.
4.Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.
5.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire.

6. HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

7.HG  nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012


Formulare utilizate


External link opens in new tab or windowFormularul H1- Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită modificarea şi/sau sistarea drepturilor la prestaţii sociale,  acordarea  facilităţilor de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.


External link opens in new tab or windowFormularul H2 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 aflați în evidența Biroului Resurse Umane Asistenți Personali, care solicită modificarea raporturilor de muncă (suspendarea, încetarea sau continuarea activității).

 

External link opens in new tab or windowFormularul H3 - Acest formular se adresează reprezentanţilor legali ai minorilor diagnosticaţi cu handicap de tip HIV/SIDA, care solicită acordarea alocaţiei de hrană prevăzută în legislaţia în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu si este insotita de adeverinţă de la unitatea sanitară la care copilul este luat în evidenţă din care să reiasă numărul de zile de spitalizare de care copilul a beneficiat în luna curentă si copie act identitate reprezentant legal


External link opens in new tab or windowFormularul H4 - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe. Conţine datele de identificare ale persoanei şi optiunea/opţiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinţei si este insotita de copia actului de identitate si certificatului de nastere pentru minor, dupa caz.


External link opens in new tab or windowFormularul H6 - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de indemnizatie de insotitor (optional)  care au optat pentru acordarea acesteia prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat acest drept de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni. Conţine datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanţarea drepturilor baneşti şi posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanţarea.


External link opens in new tab or windowFormularul H7 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 aflați în evidența Biroului Resurse Umane Asistenți Personali, care solicită acordarea concediului de odihnă anual.


External link opens in new tab or windowFormularul H8 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc, eliberarea unui card de parcare


External link opens in new tab or windowAnexa1 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care deţin autoturism proprietate personală şi doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


External link opens in new tab or windowAnexa2 - Acest formular se adresează însoţitorilor persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


External link opens in new tab or windowAnexa3 - Acest formular se adresează asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


External link opens in new tab or windowFormularul H9 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru efectuarea concediului de odihnă şi este completat în vederea acordării indemnizaţiei de însoţitor (opţional) pentru persoana cu dizabilităţi, în condiţiile prevăzute în Lege.


External link opens in new tab or windowFormularul H10 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru acordarea facilităţilor privind transportul, aşa cum sunt acestea prevăzute în lege.


Prestaţii Sociale
Plata prestaţiilor sociale (în sensul de constituire a dreptului) se face începînd cu luna următoare emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestaţiei sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

In situatia in care persoana incadrata in grad de handicap nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale poate depune o cerere in acest sens- cerere tip
Procedura de constituire şi acordare a dreptului


Documente necesare
1. Certificatul de încadrare în grad de handicap şi a Planului de recuperare (parte anexă a Certificatului).
2. Actul de identitate (fotocopie).
3. Adeverinţă care să ateste venitul (de exemplu : talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară) sau declaraţie pe propria răspundere privind tipurile de venit. * pentru solicitanţii care au calitatea de pensionari de invaliditate (înscrisă în Certificatul de Încadrare în grad de handicap) se va solicita o declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie de invaliditate cu însoţitor. În situaţia în care aceştia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizaţiei de însoţitor acordată de către Casa Naţională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.
4. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (obligatorie pentru minori) / Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă) / Negaţie de la DGASPC în cazul transferului la sectorul 4.
5. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris  codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale), în situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.

 

NU pot beneficia de prestaţii sociale:

-adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;

-adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;

           - adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

           - copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Concedii Asistenţi Personali


Indemnizaţia de însoţitor (opţional) se acordă şi persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare menţiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentanţilor legali ai acestora, în situaţia în care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.
Indemnizaţia se acordă persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia o singură dată pe an, pe perioada în care asistentul personal angajat efectuează concediul de odihnă, indiferent dacă este efectuat în totalitate sau in tranşe.
Valoarea indemnizaţiei, asa cum este menţionată anterior şi prevăzută în lege, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.


Documente necesare
1. Copie a cărţii de identitate a Asistentului Personal.
2. External link opens in new tab or windowFormularul H9


Reordonanţarea indemnizatiei de insotitor


Petenţii care din motive obiective nu au ridicat indemnizația de insotitor acordată de la oficiul poştal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita să le fie plătite sumele neîncasate prin intermediul casieriei D.G.A.S.P.C.

*se consideră că sumele respective au fost returnate instituţiei noastre de către Poşta Română sau unitatea bancară la care beneficiarii au deschis contul de virament.
Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoţită de documentele justificative numai prin casieria instituţiei, o dată pe lună (pe parcursul a trei zile consecutive) conform graficul afişat la sediul instituţiei. Pentru a putea ridica sumele de bani menţionate în luna în curs se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii. Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii.
Sumele de bani se elibereză numai persoanei indreptăţite care trebuie să prezinte actul de identitate în original.


Documente necesare
1. Actul de indentitate (original şi copie) al solicitantului.
2. Copie a certificatului de deces – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
3. Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi si acte de stare civila care sa ateste calitatea de apartinator (sot supravietuitor, copii, parinti) pentru cererea formulata de apartinatorii beneficiarilor decedati
4. Document  care  atesta calitatea de mostenitor (pentru altele decat sot supravietuitor, copii, parinti) precum si  in situatia in care sunt mai multi mostenitori, declaratia pe propria răspundere ca ceilalti mostenitori nu solicita aceste sume
5. Formularul H6.

 

Facilităţi Transport


Beneficiarii acestor gratuităţi sunt:
1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat.
2. Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora.
3. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Acestor facilităţi se grupează în următoarele categorii:

            Facilităţi de transport urban cu finanţare de la bugetul local al sectorului 4
1. transport gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă (legitimaţii STB)
2. transport gratuit cu metroul ( decont abonament lunar )
3. acordarea cardurilor de parcare

           Facilităţi de transport interurban cu finanţare de la bugetul de stat prin Autoritatea Națională pentru Persoanle cu Dizabilități  din cadrul Ministrului Muncii și Justiției Sociale
1. Acordarea de bilete de calatorie pentru transport interurban
2. Acordarea rovinietei

           Toate facilităţile la transport (excluzând rovinieta și biletele de transport interurban) se acordă pe loc la ghişeele Serviciului Prestaţii Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.

Persoanele care solicită acordarea facilităţilor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile.
De asemenea, valabilitatea acestor documente este înscrisă în funcţie de valabilitatea (data) la care expiră Certificatul de încadrare în grad de handicap şi/sau actul de identitate al persoanei cu handicap care atestă domiciliul în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti.


Documente necesare
1. Legitimaţie STB : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original.
2. Bilete transport interurban : formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original si fotocopie.
3. Card de parcare - 1 poză tip buletin; formularul H8; actul de identitate în original.
4. Decont  abonament lunar - metrou : actul de identitate în original al persoanei cu handicap şi/sau al asistentului personal, curatelă/tutelă după caz şi abonamentul lunar expirat.
5. Rovinieta - Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate asistenţi personali/însoţitori/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap(după caz); Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; Copie certificat incadrare in grad de handicap; Copie talon autoturism; Copie cartea de identitate a autoturismului;  contractul de munca (pentru asistentii personali angajati); anexele 1, 2 , 3


Note privind acordarea facilităţilor legate de transport:
*În cazul decesului persoanei cu handicap se recuperează biletele de calatorie interurban neutilizate. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asistent personal se recuperează şi biletele de călătorie ale acestuia.
**În cazul transferului persoanei cu handicap, se va specifica numărul de bilete de calatorie interurban de care a beneficiat aceasta de la DGASPC sector 4.
***În cazul persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali care au pierdut legitimaţiile STB, după declararea pierderii într-un cotidian, persoana de la ghişeu va prelua solicitarea de eliberare a unui duplicat de la acestea, solicitare însoţită de anunţul din ziar si chitanta. Apoi va elibera o altă legitimaţie care are numărul legitimaţiei pierdute şi care are menţiunea DUPLICAT.
****Copiii care au vârsta sub 7 ani beneficiază de transport gratuit, deci nu li se eliberează legitimaţii de transport. În cazul în care se solicită însoţitor pentru copilul cu vârsta sub 7 ani care nu are angajat asistent personal, legitimaţia STB  se eliberează pe numele copilului şi se bifează însoţitor. Atunci când este utilizată, legitimaţia nu este valabilă decât în prezenţa persoanei cu handicap.

Adeverinţe
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverinţe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru Oficiu Poştal
Adeverinţele pentru oficiile poştale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilităţi, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilităţi pentru a-i ridica prestaţiile sociale de la oficiul poştal pentru o anumită perioadă.
Persoana depune la ghişeul serviciului Prestaţii Sociale formularul , însoţit de actul de identitate.
a) Dacă adeverinţa este necesară solicitantului la Oficiul Poştal pentru a ridica drepturile banesti, iar titularul a decedat, acest formular va fi însoţit suplimentar de o copie a certificatului de deces, copii ale chitanţelor fiscale prilejuite de cheltuieli legate de înhumare, acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu titularul şi o declaraţie pe propria răspundere că s-a ocupat de îngrijirea titularului decedat inclusiv de înhumarea acestuia.

Negaţii
Negaţiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existenţa unei persoane în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.
Persoana depune la ghişeul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul H4, însoţit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt D.G.A.S.P.C., solicitantul va trebui să completeze şi formularul H1 în care să bifeze sistarea drepturilor.


                                                     DECONTARE CARBURANTINFORMARE privind Decontarea transportului în cazul persoanelor cu dizabilitati

 

 Prin H.G. nr. 1118/2020 s-au adus modificări și completări Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul că persoanele cu dizabilități sau reprezentanții lor legali pot opta pentru acordarea biletelor gratuite de transport interurban sau pentru decontarea combustibilului utilizat la efectuarea unei deplasări cu un autovehicul.

În acest sens, peroanele cu dizabilități și rereprezentanții lor legali, pot decide de acum înainte dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont.

Categorii de beneficiari ai H.G. nr.1118/2020:

·    persoanele cu dizabilități, gradul grav si accentuat

·    reprezentanții legali ai acestora,

·    părintele/tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Pentru a beneficia de noua modalitate de decontare a transportului pentru persoanele cu dizabilități, se va completa cererea privind opțiunea pentru acordarea biletelor necesare transportului interurban sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

Astfel, aceste categorii de beneficiari vor putea alege;

-          fie acordarea gratuităţii la transportul interurban

-          fie decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

Atenție!!! Doar una din cele două variante poate fi solicitată.

            Modelul de opțiune se poate descărca aici(External link opens in new tab or windowAnexa1).

·    Dacă se optează pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, familiei, asistentului personal sau însoțitorului, decontarea se va face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap și în baza unei cereri de decontare.

Suma decontată nu poate depăși:

-          valoarea de 1500 lei/an pentru gradul grav;

-          respectiv 750 lei/an pentru gradul accentuat.

Modelul de cerere se poate descărca aici (External link opens in new tab or windowAnexa 2).

Cererile în care se exprimă opțiunea persoanei încadrată în grad de handicap pentru decont se pot depune:

·    la sediul DGASPC Sector 4, situat în Șos. Olteniței nr. 252-254, bloc 151, Parter, 

·    sau online, pe adresa de e-mail:External link opens in new tab or windowprestatiisociale@dgaspc4.ro

 Pentru beneficiarii din sectorul 4, cererea de decontare se poate depune începând cu data de 29 Martie 2021, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere. Bonurile fiscale care însoțesc cererea de decontare se prezinta în bună stare și cu ștampila unității emitente.

După procesarea documentelor (cererea și bonul/bonurile de combustibil), plata va fi făcută în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente în contul beneficiarului.

În situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscal, datate și ștampilate cu ștampila furnizorului, se transmit în format fizic la DGASPC Sector 4- Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap.

La cererea de decontare se va atașa și declarația pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Câte călătorii pot fi decontate:

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an:

·    24 călătorii pentru persoana cu handicap grav,

·    12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

Calcularea sumei aferente carburantului pentru care se face decontul, se realizează pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru persoanele cu handicap GRATUITATE la transportul cu tren Regio sau Interregio, clasa a 2-a.

Atenție!!!!!!

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IRcu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructura feroviară.

Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate, se stabilește (la decontare) utilizând site-ul htts://distanța.ro

 

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

   

Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează pe baza dispoziției Directorului Executiv al DGASPC Sector 4, care constituie titlu de creanţă și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

 
  INSTRUCŢIUNI COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOCUMENTE DECONTARE CARBURANT:

 

1.      Opţiunea prin care se alege între decontarea carburantului sau acordarea biletelor de călătorie gratuită este primul document care se completează (pct. II se completează doar dacă cererea se formulează de către reprezentantul legal) acest document se completează o dată la 12 luni, sau la emiterea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap.

 

2.      Dacă se optează pentru decontare carburant, paşii de urmat sunt:

 a. Persoana cu dizabilităţi efectuează călătoria/călătoriile (deplasarea/deplasările) şi păstrează bonurile fiscale (datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului) reprezentând decontarea cu carburant.

 

b. Cererea de decontare se depune la Serviciul PSPH/DGASPC Sector 4/online, în termen de cel mult 60 de zile de la data efectuării călătoriei. Pe o cerere pot fi menţionate mai multe călătorii.

 

Cererea regăsită ca tipizat pe site-ul DGASPC se completează astfel:

 ➢ La pct. I se completează cu datele generale personale.

➢ Pct. II se completează doar dacă cererea se formulează de către reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap.

➢ Tabelul cu bonuri, se completează astfel:

 a. Se menţionează data efectuării călătoriei la rubrica Data călătoriei, iar la rubrica Nr. Bon fiscal se menţionează numărul bonului fiscal pe baza căruia s-a achiziționat carburantul necesar efectuării acestei călătorii.

 b. Se menţionează localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie a călătoriei la următoarele două rubrici. Totodată se trece și nr. de km calculați conform site-ului: https://distanța.ro

c. În funcţie de persoana în proprietatea căreia se află autoturismul cu care s-a realizat călătoria (deplasarea) respectivă se bifează unul dintre câmpurile: personală, familiei, asistentului personal, însoţitorului, furnizorului de servicii sociale.

d. Tot aici se menţionează codul IBAN (contul) în care se vor vira sumele cuvenite.

➢ La Rubrica Anexez,  se menţionează toate bonurile fiscale care au fost menţionate în Tabel.

 Pentru minori, toate documentele se completează de către părintele, tutorele său persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.

2. După completarea cererilor, se ataşează toate documentele regăsite la Anexa din cerere şi se transmite întreaga documentație prin oricare dintre mijloacele:

a. servicii poștale/curierat la adresa: DGASPC Sector 4, Șos. Olteniței nr. 252-254, Bl. 151, Parter; Atenție! - bonurile fiscale datate și ștampilate se transmit în original;

b. prin email la adresa: External link opens in new tab or windowprestatiisociale@dgaspc4.ro;

 Atenție! - și în acest caz, bonurile fiscale datate și ștampilate trebuie transmise în original către DGASPC Sector 4;

 c. predare la sediul instituției, Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap.

3. Virarea sumelor cuvenite se va realiza în contul precizat, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente.

Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

 

ATENȚIE !!!!NU SE DECONTEAZA CONTRAVALOAREA REGĂSITĂ PE BONURILE FISCALE ATAȘATE, suma care se va deconta se calculează prin coroborarea distanţei (în kilometri) dintre localităţile între care s-a efectuat călătoria (deplasarea) cu tarifele legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul. Numărul de kilometrii aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară       

 

       ÎNTREBARI ȘI RĂSPUNSURI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE DECONTARE A CARBURANTULUI


De ce persoanele cu handicap gradul trei nu au dreptul la decontarea carburantului?

 

Prin Legea nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost introdusă modificarea prevederilor art. 24 alin.(9) care prevăd decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale, ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban.

 Întrucât prevederile art.24 alin.(1) cu privire la acordarea gratuității la transportul interurban se aplică numai persoanelor cu handicap grav și accentuat, alternativa la acest beneficiu se aplică în acest moment doar acestor categorii de persoane.

 

Poate fi decontată și naveta zilnică a elevului cu dizabilitate către școală?

 

 Doar dacă deplasarea se face în afara localității. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, se acordă potrivit prevederilor art.24 alin.(9) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca alternativă la obținerea gratuității la transportul interurban, prevăzută de art.24 alin.(1) din același act normativ, pentru deplasarea cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale.

 

De ce nu s-a făcut o procedură de acordare de vouchere pentru carburant?

 

 Întrucât prevederea textului de lege privind decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul stabilește limita valorilor la 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav și suma de 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat, iar modalitatea de decontare a carburantului prevede atât depunerea unor documente justificative în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, cât și calculul distanței pentru care se decontează carburantul și a numărului de călătorii efectuat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1118/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Pot fi decontate și călătoriile cu microbuzul?

 

Nu. Autoturismul este un autovehicul folosit pentru transportul unui număr redus de persoane. Articolul de lege prevede posibilitatea deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Pentru călătoriile cu microbuzul aveți alternativa gratuității la transportul interurban, dacă deplasarea se efectuează cu mijloace de transport în comun, în situația existenței convenției privind transportul persoanelor cu handicap semnată între direcția generală de asistență socială și protecția copilului și transportatorul în cauză.

 

Dacă persoana cu dizabilitate/aparținătorul nu are mașină proprietate personală și roagă pe cineva să-l transporte cu mașina, se va deconta carburantul?

 

 Da. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se efectuează atât pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, cât și a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Însoțitorul poate fi orice persoană care acompaniază persoana cu handicap și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist, însă beneficiul decontării carburantului revine persoanei cu dizabilitate. Procedura este prevăzută în Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020, iar pentru informații suplimentare vă recomandăm să accesați site-ul External link opens in new tab or windowwww.andpdca.gov.ro

 

Se pot deconta și cursele pentru persoana cu dizabilitate efectuate cu taxiul?

 

 Nu. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se efectuează potrivit prevederilor art.24 alin.(9) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este prevăzută ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban, prevăzută de art.24 alin.(1) din același act normativ.

De asemenea, decontarea se efectuează în baza bonului/bonurilor fiscale de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, care se depun la registratura direcției generale de asistență socială și protecția copilului împreună cu cererea de decontare care atestă deplasarea interurbană.

Dacă perioada de valabilitate a gradului este permanentă, decontarea se poate face o singură dată pentru toate călătoriile dintr-un an calendaristic, în limita sumei prevăzută prin lege?

 

Putem strânge bonurile și veni cu cererea de decont la sfârșitul anului sau trebuie făcută cerere și depusă cu fiecare bon separat, după fiecare călătorie?

 

 Nu se poate face decontarea o singura data pe an. În situația în care certificatul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru fiecare an calendaristic, în termenul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente. Cererea de decontare se depune la direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere.

 

 Alte detalii referitoare la decontarea carburantului le puteți citi pe site-ul ANDPDCA.  

 

Cine poate beneficia de acest drept?

 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum si părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.

În cursul unui an, numărul de călătorii pentru care se decontează carburant este de maxim 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat Suma maximă ce se poate deconta este de 1500 în cazul persoanei cu handicap grav şi 750 în cazul persoanei cu handicap accentuat
 Serviciul Prestatii Socile pentru Persoane cu Handicap

Sediu: Şoseaua Olteniţei nr. 252 - 254, bl. 151, parter, ghişeele 4 şi 5External link opens in new tab or window
Telefon: 021.9441
E-mail: External link opens in new tab or windowprestatiisociale@dgaspc4.ro