INFORMARE


Campanie Online de informare şi conştientizare asupra prevederilor Legii 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor


 Dacă aţi fost victima unei infracţiuni, primul lucru pe care îl puteţi face este să vă adresaţi organelor de poliţie pentru a sesiza comiterea faptei precum şi a beneficia de sprijin şi protecţie, în sensul legii.

Este considerată victimă a unei infracţiuni conform Legii 211/2004, ’’persoana fizică ce a suferit un prejudiciu, de orice natură, inclusiv o vătămare a integrităţii sale fizice, mintale sau emoţionale sau un prejudiciu economic, cauzate în mod direct de o infracţiune, precum şi membrii familiei unei persoane decedate ca urmare a unei infracţiuni şi care au suferit prejudicii în urma decesului persoanei respective”.

În scopul acordării măsurilor de sprijin şi protecţie adecvate, D.G.A.S.P.C Sector 4, realizează evaluarea fiecărei persoane care a fost identificată ca victimă a unei infracţiuni, evaluare care stabileşte dacă este necesară acordarea de servicii sociale de informare şi consiliere asupra drepturilor pe care aceste persoane le au, conform legii.

Măsurile de care puteţi beneficia în funcţie de rezultatul evaluării sunt următoarele:

-informarea privind drepturile pe care le aveţi, ca victimă a infracţiunilor;

-sprijin emoţional şi social;

-servicii de inserţie/reinserţie socială;

-îndrumare către alte servicii specializate, atunci când situaţia o impune, cum ar fi: servicii medicale, servicii sociale oferite de alţi furnizori acreditaţi conform legii, servicii de interes general, existente în proximitate, acordate în condiţiile legii.


 


INFORMARE

  Începând cu data de 10.07.2020, Serviciul Asistență Maternală își va desfășura activitatea în locația din Str. Secuilor, Nr. 9A, Sector 4, București. Tel: 0372.715.124 E-mail: asistenta.maternala@dgaspc4.ro

 

INFORMARE


   Persoanele adulte încadrate în grad de handicap al căror certificat este emis în data de 03.02.2020, 04.02.2020, 05.02.2020, 06.02.2020 și 07.02.2020, a căror valabilitate începe la data de 01.02.2020, vor beneficia de dreptul la prestațiile sociale, aferent lunii februarie 2020, sub formă de restanță, împreună cu dreptul aferent lunii martie 2020, a căror plată se va efectua în luna aprilie 2020.


 

INFORMARE


   Persoanele adulte încadrate în grad de handicap al căror certificat este emis în data de 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020 și 31.01.2020 vor beneficia de dreptul la prestațiile sociale, aferent lunii ianuarie 2020, sub formă de restanță, împreună cu dreptul aferent lunii februarie 2020, a căror  plată se va efectua în luna martie 2020.


 

DEPUNERE ELECTRONICĂ A DOSARULUI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

   Stimați cetățeni,
   Începând cu data de 27.01.2020, dosarul pentru încadrarea în grad de handicap, atât copii cât și adulți, se poate depune și prin intermediul poștei electronice.
    • Informații și documente necesare pentru încadrarea în grad de handicap copil... [detalii aici]
    • Informații și documente necesare pentru încadrarea în grad de handicap adult... [detalii aici]


 

P.O.A.D. 2019-2021


   Prin prezenta vă aducem la cunoștinţă urmatoarele aspecte ale derulării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021.

   Conform graficului de livrare şi distribuire a pachetelor cu produse de igienă aferente programului P.O.A.D. 2019-2021, derularea acestuia se va desfăşura începând cu data de 09.01.2020.

Menţionăm că distribuirea pachetelor cu produse de igienă către beneficiari, se va face în conformitate cu HG/784/2018.

   Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă (08.01.2020).

   Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele de suplimentare se face în termen de 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale.

   Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare,  în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul P.O.A.D., şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

          a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

        b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul respectiv.

   Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

   Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la lit. a), b), c),  beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Pachetele de alimente şi produsele de igienă se ridică personal de către destinatarii finali de la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate.

   Distribuirea pachetelor aferente Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D. 2019-2021 constând în produse de igienă se face la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din str. Șoldanului nr.80 A ,, Centrul de Zi Harap Alb”

 

   Program de lucru :

 

   Luni, Marți, Miercuri : orele 11-16

   Joi : 11- 17

   Vineri : 10-13

 

   Căi de acces: Metrou – Apărătorii Patriei

   STB - Linii 102, 232, 125

 

   Relații suplimentare se pot obține apelând 021.9441/0372900789 sau la e-mail External link opens in new tab or windowcms@dgaspc4.ro.


 

Ziua Porților Deschise


   Stimați părinți, urmare a pandemiei de covid-19, temporar se suspendă vizitele în Centrele Sociale Multifuncționale (creșele), până la o dată care va fi ulterior comunicată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

   Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor locuitorilor Sectorului 4, de a vizita Centrele Sociale Multifuncționale (creșele) unde vor fi înscriși copiii lor, vor fi organizate "Zilele Porților Deschise", astfel:

   - CSM Dumbrava Minunată - 30.01.2020;

   - CSM Micii Magicieni - 27.02.2020;

   - CSM Mica Sirenă - 26.03.2020;

   - CSM Neghiniță - 26.03.2020;

   - CSM Scufița Roșie - 23.04.2020;

   - CSM Crăiasa Zăpezii - 28.05.2020;

   - CSM Degețica - 28.05.2020.

   

   Vizitele vor avea loc între orele 18 - 20, doar în zilele menționate mai sus.

 

   Vă așteptăm!

 

INFORMARE


    Persoanele adulte, încadrate în grad de handicap, al căror certificat este emis în data de 08.11.2019, vor beneficia de dreptul la prestațiile sociale, aferent lunii noiembrie 2019, sub formă de restanță, împreună cu dreptul aferent lunii decembrie 2019, a căror plată se va efectua în luna ianuarie 2020.


 


INFORMARE

Informare privind asistentul personal profesionist, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

Asistentul personal profesionist este persoana fizică calificată și  atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său situat pe raza sectorului 4 al Municipiului București, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat, cu certificat de încadrare valabil,  pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Asigurarea de îngrijire și protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.

Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se poate asigura de către un asistent personal profesionist, altul decât soțul/soția, sau rudele în linie dreaptă.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Acte necesare pentru solicitarea atestatul de Asistent Personal Profesionist:

CEREREA de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, în care se va menţiona în mod obligatoriu:

- numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, conform standardelor minime obligatorii;

 - disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA,

- precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist,

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:
a)  copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist ( emis de un furnizor acreditat de formare profesională).

Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist și certifică conformitatea cu originalul a documentelor.

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist este realizată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la sediul propriu și la domiciliul persoanei, de un asistent social, un psiholog şi un medic, specialiști ai Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap.

După evaluare, dosarele instrumentate de către specialiştii Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap se înaintează Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, care desfășoară activitate decizională în domeniul atestării  asistentului personal profesionist.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:
a) 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea External link opens in new tab or windownr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat;
b) 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea External link opens in new tab or windownr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav."

Documente utile/legislație

·    External link opens in new tab or windowHotărârea de Guvern nr. 548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

·    External link opens in new tab or windowOrdinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1069 din 13 februarie 2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist

·    External link opens in new tab or windowLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Adresa e-mail de contact: beatrice.mirea@dgaspc4.ro


 


                                             Ziua Nationala a Adopției sărbătorită de D.G.A.S.P.C. sector 4  

                                       în data de 31.05.2019, între  orele 17.00 – 19.00


       Un copil într-un mediu familial aduce împlinire, armonie și iubire. De aceea, Ziua Națională pentru Adopție  este o zi dedicată tuturor celor care înteleg, acceptă și îmbrățișează adopția, copilul adoptat și familia adoptivă cu tot trecutul, prezentul și viitorul ei.

        2 iunie este ziua în care celebrăm venirea copiilor în familii prin adopție, o zi miracol pentru toți copiii și familiile adoptive. Cu aceasta ocazie viitorii părinți adoptivi,  părinții adoptivi , împreună cu copiii, sunt invitați să serbeze „Ziua copilului adoptat“ într-un mediu neconvențional, în aer liber unde sa discute și să împărtășească bucuria experienței adopției.

       Vă așteptăm cu drag, în număr cât mai mare să fiti alături de noi,  în data de 31.05.2019, ora 17.00, în curtea Centrului de Educație Timpurie Neghiniță ( Aleea Covasna, nr. 8A, sector 4, București).


 
                                                                                                                                        INFORMARE


          Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vă aduce la cunoștință modalitatea de înscriere la centrele multifuncționale de tip creșă de pe raza sectorului 4, pentru anul școlar 2019 – 2020,  în perioada 03.06.2019 – 28.06.2019 .

            Acte necesare pentru înscriere:

-         Cerere tip (de la creșă);

-         Copie – certificatul de naștere al copilului/copiilor;

-          Adeverință de venit pentru fiecare dintre părinți / reprezentanți legali (dacă mama se afla în concediu de creștere copil este necesară copia după decizia de îngrijire);

-          Copie acte de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și după caz copie a hotărârii / sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției.

        Program înscrieri: luni-joi, orele 8.00 – 14.00


                 Adresele creșelor din sectorul 4 sunt:

    Centrul Social Multifuncțional “Mica Sirenă” – Aleea Emil Racoviță nr. 2B, cresaberceni4@dgaspc4.ro

    Centrul Social Multifuncțional „Degețica” – Str. Mirea Mioara Luiza nr. 1A,  cresaberceni3@dgaspc4.ro

    Centrul Social Multifuncțional „Crăiasa Zăpezii” – Str. Oițelor nr. 8, cresaoitelor@dgaspc4.ro

    Centrul Social Multifuncțional „Scufița Roșie” – Aleea Tohani nr. 1, bl.30, cresatohani@dgaspc4.ro

    Centrul Social Multifuncțional „Dumbrava Minunată” – Str. Stoian Militaru nr.84, cresagiurgiului@dgaspc4.ro

    Centrul Social Multifuncțional „Micii Magicieni” – Str. Izvorul Mureșului nr. 4, cresa24@dgaspc4.ro


      De asemenea, dorim să transmitem pe această cale faptul că vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.


 INFORMARE


          Ca urmarea a incendiului din data de 8 ianuarie 2019, în urma căruia 5 familii din Zona Apărătorii Patriei, au suferit pagube însemnate, Primăria Sectorului 4 în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a acordat ajutoare de urgență în valoare totală de 80.000 lei, dar și bunuri de strictă necesitate.


 


ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI


Campania 2018-2019

 

   În sezonul rece 2018-2019, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței, va fi reglementată de Ordonanţa de Guvern 27/2013 - privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ce modifică Ordonanţa de Urgenţă 70/2011, precum şi de Ordonanţa de Urgenţă 93/2016 şi Hotărârea de Guvern 559/2017.


    Persoanele eligibile şi interesate, pot depune dosarul, începând cu data de 17.10.2018.

External link opens in new tab or windowAici - găsiţi detalii.

    

  

 


 

INFORMARE 

 

Stimaţi cetăţeni,

Începând cu data de 13.08.2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4 va opera următoarele modificări în activitatea cu publicul, după cum urmează:

- Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulţi (departamentul cu atribuţii în evaluarea dosarelor persoanelor cu handicap în vederea eliberării certificatului de handicap) care funcţiona în Str. Aleea Covasna, Nr. 2-4, se va muta în Şoseaua Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, parter;

- Serviciul Asistenţă şi Protecţie Socială Persoană şi Familie (departamentul cu atribuţii în acordarea ajutoarelor de urgenţă, de înmormântare şi a ajutoarelor sociale) care funcţiona în Şoseaua Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, parter, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Birou Alocaţii şi Indemnizaţii (departamentul cu atribuţii în preluarea şi soluţionarea dosarelor de alocaţii de stat, stimulene şi indemnizaţii) care funcţiona în Şoseaua Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, parter, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Serviciul Rezidenţial şi Îngrijire Persoane Vârstnice (departamentul cu atribuţii în evaluarea dosarelor în vederea găzduirii persoanelor cu dizabilităţi în centre rezidenţiale pentru adulţi) care funcţiona în Şos. Berceni, Nr. 12A, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A;

- Centrul de Asistenţă şi Suport pentru Integrare pe Piaţa Muncii (departamentul cu atribuţii în acordarea de suport persoanelor cu dizabilităţi în vederea obţinerii unui loc de muncă), care funcţiona în Şos. Berceni, Nr. 12A, se va muta în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A, Et. 1;