În vederea obţinerii drepturilor conferite de legislaţia în vigoare vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni care sunt destinate pentru a facilita activităţile de lucru cu publicul. În funcţie de gradul de handicap şi de specificul situaţiei în care vă aflaţi, fie ca persoană cu handicap fie ca asistent personal sau însoţitor/curator/tutore/reprezentant legal, este necesar să efectuaţi anumite demersuri, care vor fi detaliate mai jos.
   Punerea în plată a drepturilor dumneavoastră se face din oficiu, conform Certificatului de incadrare emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sector 4/ Comisia pentru Protectia Copilului.In cazul in care nu doriti sa beneficiati de plata prestatiilor sociale  trebuie sa depuneti o cerere-tip


   De asemenea, trebuie să cunoaşteţi că drepturile conferite de legislaţie se acordă doar pentru perioada de valabilitate a certificatului de handicap-valabilitaea certificatului este înscrisă pe fiecare dintre acestea şi poate fi 6 luni, 12 luni, 24 luni sau permanent.
   Plata drepturilor băneşti se va efectua începând cu luna următoare emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap şi se va realiza în mod automat pe perioada de valabilitate a certificatului.
   Nu puteţi beneficia de drepturile legale fără a dispune de un act de identitate valabil care să dovedească domiciliul ori reşedinţa dumneavoastră în sectorul 4.
   Orice modificare intervenită în situaţia medicală, familială, socială sau de altă natură a persoanei cu handicap trebuie anunţată instituţiei noastre, conform legislaţiei în vigoare, pentru a evita eventuale penalizări, în maxim 48 de ore de la luarea la cunoştinţă.
În cazul în care persoana cu handicap beneficiază de servicii în sistem rezidenţial public, plata drepturilor băneşti va fi suspendată, conform legislaţiei în vigoare, iar în cazul în care internarea nu a fost anunţată sumele încasate necuvenit constituie debite şi se vor recupera ca atare.
Solicitaţi numărul de înregistrare pentru formularele sau solicitările depuse şi păstraţi pentru eventuale reclamaţii.
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap reprezintă biroul tehnic de acordare a drepturilor şi facilităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru un număr de aproximativ 8500 de beneficiari , persoane cu dizabilităţi, adulţi şi copii.
Drepturile şi facilităţile acordate în cadrul acestui serviciu se compun din prestaţii sociale, gratuitate transport şi plata dobanzilor la creditele contractate de persoanele cu dizabilităţi, conform legislaţiei.

 

Lista şi cuantumul lunar al acestora este după cum urmează:

A.

Prestaţii Sociale

Grad / tip prestaţie

Indemnizaţie insoţitor echivalentă (opțional)

Indemnizaţie grad

(adulţi)

Buget personal

 complementar (adulți)

Prestație socială copii

-lei-

-lei-

-lei-

-lei-

Grav cu asistent personal

1348

350

150

300

Grav fără asistent personal

-

350

150

300

Accentuat

-

265

110

175

Mediu

-

-

60

60

B.

Gratuitate transport

Grad / tip facilitate

Metrorex - decont abonament lunar (după caz)

S.T.B.

Interurban

-lei-

-tip-

-tip-

Grav cu asistent personal angajat

70 x 2

legitimație x 2

bilete

Grav cu indemnizaţie de însoţitor opţională şi

indemnizaţie de însoţitor nevăzător

70 x 2

legitimație

bilete

Grav fără asistent personal

70

legitimație

bilete

Accentuat

70

legitimație

bilete

Mediu

-

-

-


       Legislaţia specifică utilizată, respectată şi aplicată în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din:
1.Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.HG 268/2007 pentru stabilirea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată.
3.Ordinul 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentu persoanele cu handicap şi modelul acesteia.
4.Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.
5.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire.

6. HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

7.HG  nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012


Formulare utilizate


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H1- Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită modificarea şi/sau sistarea drepturilor la prestaţii sociale,  acordarea  facilităţilor de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H2 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 aflați în evidența Biroului Resurse Umane Asistenți Personali, care solicită modificarea raporturilor de muncă (suspendarea, încetarea sau continuarea activității).

 

Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H3 - Acest formular se adresează reprezentanţilor legali ai minorilor diagnosticaţi cu handicap de tip HIV/SIDA, care solicită acordarea alocaţiei de hrană prevăzută în legislaţia în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu si este insotita de adeverinţă de la unitatea sanitară la care copilul este luat în evidenţă din care să reiasă numărul de zile de spitalizare de care copilul a beneficiat în luna curentă si copie act identitate reprezentant legal


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H4 - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe. Conţine datele de identificare ale persoanei şi optiunea/opţiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinţei si este insotita de copia actului de identitate si certificatului de nastere pentru minor, dupa caz.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H6 - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de indemnizatie de insotitor (optional)  care au optat pentru acordarea acesteia prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat acest drept de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni. Conţine datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanţarea drepturilor baneşti şi posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanţarea.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H7 - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 aflați în evidența Biroului Resurse Umane Asistenți Personali, care solicită acordarea concediului de odihnă anual.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H8 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc, eliberarea unui card de parcare


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăAnexa1 - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care deţin autoturism proprietate personală şi doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăAnexa2 - Acest formular se adresează însoţitorilor persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăAnexa3 - Acest formular se adresează asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA. Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H9 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru efectuarea concediului de odihnă şi este completat în vederea acordării indemnizaţiei de însoţitor (opţional) pentru persoana cu dizabilităţi, în condiţiile prevăzute în Lege.


Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H10 - Acest formular se adresează exclusiv Asistenţilor Personali ai persoanelor cu dizabilităţi care au optat pentru acordarea facilităţilor privind transportul, aşa cum sunt acestea prevăzute în lege.


Prestaţii Sociale
Plata prestaţiilor sociale (în sensul de constituire a dreptului) se face începînd cu luna următoare emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestaţiei sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

In situatia in care persoana incadrata in grad de handicap nu doreste sa beneficieze de prestatii sociale poate depune o cerere in acest sens- cerere tip
Procedura de constituire şi acordare a dreptului


Documente necesare
1. Certificatul de încadrare în grad de handicap şi a Planului de recuperare (parte anexă a Certificatului).
2. Actul de identitate (fotocopie).
3. Adeverinţă care să ateste venitul (de exemplu : talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară) sau declaraţie pe propria răspundere privind tipurile de venit. * pentru solicitanţii care au calitatea de pensionari de invaliditate (înscrisă în Certificatul de Încadrare în grad de handicap) se va solicita o declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie de invaliditate cu însoţitor. În situaţia în care aceştia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizaţiei de însoţitor acordată de către Casa Naţională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.
4. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (obligatorie pentru minori) / Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă) / Negaţie de la DGASPC în cazul transferului la sectorul 4.
5. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris  codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale), în situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.

 

NU pot beneficia de prestaţii sociale:

-adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;

-adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;

           - adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

           - copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Concedii Asistenţi Personali


Indemnizaţia de însoţitor (opţional) se acordă şi persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare menţiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentanţilor legali ai acestora, în situaţia în care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.
Indemnizaţia se acordă persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia o singură dată pe an, pe perioada în care asistentul personal angajat efectuează concediul de odihnă, indiferent dacă este efectuat în totalitate sau in tranşe.
Valoarea indemnizaţiei, asa cum este menţionată anterior şi prevăzută în lege, este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.


Documente necesare
1. Copie a cărţii de identitate a Asistentului Personal.
2. Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăFormularul H9


Reordonanţarea indemnizatiei de insotitor


Petenţii care din motive obiective nu au ridicat indemnizația de insotitor acordată de la oficiul poştal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita să le fie plătite sumele neîncasate prin intermediul casieriei D.G.A.S.P.C.

*se consideră că sumele respective au fost returnate instituţiei noastre de către Poşta Română sau unitatea bancară la care beneficiarii au deschis contul de virament.
Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoţită de documentele justificative numai prin casieria instituţiei, o dată pe lună (pe parcursul a trei zile consecutive) conform graficul afişat la sediul instituţiei. Pentru a putea ridica sumele de bani menţionate în luna în curs se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii. Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii.
Sumele de bani se elibereză numai persoanei indreptăţite care trebuie să prezinte actul de identitate în original.


Documente necesare
1. Actul de indentitate (original şi copie) al solicitantului.
2. Copie a certificatului de deces – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
3. Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi si acte de stare civila care sa ateste calitatea de apartinator (sot supravietuitor, copii, parinti) pentru cererea formulata de apartinatorii beneficiarilor decedati
4. Document  care  atesta calitatea de mostenitor (pentru altele decat sot supravietuitor, copii, parinti) precum si  in situatia in care sunt mai multi mostenitori, declaratia pe propria răspundere ca ceilalti mostenitori nu solicita aceste sume
5. Formularul H6.

 

Facilităţi Transport


Beneficiarii acestor gratuităţi sunt:
1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat.
2. Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora.
3. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Acestor facilităţi se grupează în următoarele categorii:

            Facilităţi de transport urban cu finanţare de la bugetul local al sectorului 4
1. transport gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă (legitimaţii STB)
2. transport gratuit cu metroul ( decont abonament lunar )
3. acordarea cardurilor de parcare

           Facilităţi de transport interurban cu finanţare de la bugetul de stat prin Autoritatea Națională pentru Persoanle cu Dizabilități  din cadrul Ministrului Muncii și Justiției Sociale
1. Acordarea de bilete de calatorie pentru transport interurban
2. Acordarea rovinietei

           Toate facilităţile la transport (excluzând rovinieta și biletele de transport interurban) se acordă pe loc la ghişeele Serviciului Prestaţii Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.

Persoanele care solicită acordarea facilităţilor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile.
De asemenea, valabilitatea acestor documente este înscrisă în funcţie de valabilitatea (data) la care expiră Certificatul de încadrare în grad de handicap şi/sau actul de identitate al persoanei cu handicap care atestă domiciliul în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti.


Documente necesare
1. Legitimaţie STB : 1 poză tip buletin; formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original.
2. Bilete transport interurban : formularul H1 sau H10 (pentru situaţia în care se solicită doar acordarea acestei facilităţi); actul de identitate în original si fotocopie.
3. Card de parcare - 1 poză tip buletin; formularul H8; actul de identitate în original.
4. Decont  abonament lunar - metrou : actul de identitate în original al persoanei cu handicap şi/sau al asistentului personal, curatelă/tutelă după caz şi abonamentul lunar expirat.
5. Rovinieta - Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate asistenţi personali/însoţitori/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap(după caz); Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; Copie certificat incadrare in grad de handicap; Copie talon autoturism; Copie cartea de identitate a autoturismului;  contractul de munca (pentru asistentii personali angajati); anexele 1, 2 , 3


Note privind acordarea facilităţilor legate de transport:
*În cazul decesului persoanei cu handicap se recuperează biletele de calatorie interurban neutilizate. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asistent personal se recuperează şi biletele de călătorie ale acestuia.
**În cazul transferului persoanei cu handicap, se va specifica numărul de bilete de calatorie interurban de care a beneficiat aceasta de la DGASPC sector 4.
***În cazul persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali care au pierdut legitimaţiile STB, după declararea pierderii într-un cotidian, persoana de la ghişeu va prelua solicitarea de eliberare a unui duplicat de la acestea, solicitare însoţită de anunţul din ziar si chitanta. Apoi va elibera o altă legitimaţie care are numărul legitimaţiei pierdute şi care are menţiunea DUPLICAT.
****Copiii care au vârsta sub 7 ani beneficiază de transport gratuit, deci nu li se eliberează legitimaţii de transport. În cazul în care se solicită însoţitor pentru copilul cu vârsta sub 7 ani care nu are angajat asistent personal, legitimaţia STB  se eliberează pe numele copilului şi se bifează însoţitor. Atunci când este utilizată, legitimaţia nu este valabilă decât în prezenţa persoanei cu handicap.

Adeverinţe
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverinţe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru Oficiu Poştal
Adeverinţele pentru oficiile poştale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilităţi, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilităţi pentru a-i ridica prestaţiile sociale de la oficiul poştal pentru o anumită perioadă.
Persoana depune la ghişeul serviciului Prestaţii Sociale formularul , însoţit de actul de identitate.
a) Dacă adeverinţa este necesară solicitantului la Oficiul Poştal pentru a ridica drepturile banesti, iar titularul a decedat, acest formular va fi însoţit suplimentar de o copie a certificatului de deces, copii ale chitanţelor fiscale prilejuite de cheltuieli legate de înhumare, acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu titularul şi o declaraţie pe propria răspundere că s-a ocupat de îngrijirea titularului decedat inclusiv de înhumarea acestuia.

Negaţii
Negaţiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existenţa unei persoane în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.
Persoana depune la ghişeul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul H4, însoţit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt D.G.A.S.P.C., solicitantul va trebui să completeze şi formularul H1 în care să bifeze sistarea drepturilor.


Sediu: Şoseaua Olteniţei nr. 252 - 254, bl. 151, parter, ghişeele 4 şi 5Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouă
Telefon: 021.9441
E-mail: Linkul extern se deschide într-o filă sau fereastră nouăprestatiisociale@dgaspc4.ro