Asigurarea asistenței și sprijin în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc sau victimă a unei forme de violență în raza administrativ-teritorială a sectorului 4 este acordată de Biroul Abuz, Neglijare, Trafic, Migrațiune și Repatrieri.


                 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR OFERITE

 

·        monitorizează şi analizează respectarea şi realizarea drepturilor copilului aflat în dificultate pe Sectorului 4;

·        preia sesizările privitoare la situaţiile de abuz, neglijare, maltratare/trafic/migrație/exploatare/repatriere;

·      verifică modul în care sunt respectate drepturile copilului în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, pentru asigurarea protecţiei drepturilor copilului aflat în dificultate, copilului delincvent şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului, şi luarea măsurilor pentru prevenirea şi înlăturarea unor abuzuri;

·        cumulează, analizează și structurează informațiile proprii cu rapoartele de evaluare ale specialiștilor;

·        propune, în condițiile Legii nr.272/2004, Comisiei pentru Protecția Copilului, sau, după caz instanței judecătorești măsura supravegherii specializate, cea a plasamentului la familia extinsă sau substitutivă sau măsura plasării într-un serviciu de tip rezidențial specializat pentru copilul care a comis o faptă penală dar nu raspunde penal;

·        efectuează evaluarea psihosocială inițială, propune condițiile supravegherii specializate, monitorizează situația copilului pentru care s-a decis măsura supravegherii specializate sau pe cea a plasării într-un serviciu de tip rezidențial specializat;

·        desfășoară acțiuni de informare în cadrul comunității Sectorului 4 si la nivelul unităților de învățământ pentru acceptarea copiilor cu comportament antisocial în cadrul comunității locale în vederea prevenirii atitudinii reticente a membrilor comunității și reintegrarea lor socială;

·        asigură acompanierea copiilor care au comis fapte prevăzute de legea penală în fața organelor de cercetare penală, informarea și consilierea acestora în vederea formării conduitei copiilor pentru cunoașterea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege în general și de legea penală în special;

·        realizează repatrierea copiilor neînsoțiți și asigură măsurile de protecție specială în favoarea acestora;

·        verifică condițiile de desfășurare a activităților remunerate, prestate de către copii în domeniile: cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, în urma notificării D.G.A.S.P.C. Sector 4 de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, conform HG 75/2015;

·        colaborează cu toate celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4.

 

 

        BAZA LEGALĂ A ACORDĂRII SERVICIILOR

 

·        Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·       H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

·        Legea nr. 230/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;

·        Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;

·        Hotărârea 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling;

·        Hotărârea nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;

·        Hotărârea nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;

·        Ordinul nr. 107/2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat;

·        Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

 

 

 BIROUL ABUZ, NEGLIJARE TRAFIC, MIGRAŢIE ȘI REPATRIERI

Locație: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti